Unijna dyrektywa uslugowa

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć osiągnięte przez całe produkty, które są oddane do wypełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w jednych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zjednoczone z wykorzystaniem dowolnego efektu w terenach, w których może żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgód z częściami atex także za dostosowanie danego materiału do aktualnych wartości. Atest atex jest reklamowany w sukcesie produktów, które dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi toż dziedzina, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą więc być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, kiedy duża część energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który tworzy duże ryzyko dla bycia i zdrowia ludzkiego.