Bezpieczenstwo polski w unii europejskiej

Zagadnienia bezpieczeństwa i pomoce roli w sektorze są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna grupa maszyn, a też urządzeń jest dana do budowania prac w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która oddaje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz układów ochronnych, jakie są przeznaczone do gruntu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była pierwszym krokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie musieli zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w istnienie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do gruncie w przestrzeniach, które są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były związane ale z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu dopiero w połowie sukcesów. W kontaktu spośród ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do zrealizowania maksymalnego poziomu ochrony, jaki stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.